14,15,16 სექტემბერს თბილისის ხელოსნობისა და დიზაინის საერთაშორისო სამიტი ETHNOFEST-2022 მეოთხედ გაიმართა. ეს არის ერთ-ერთი უმსხვილესი პლატფორმა ხელოსნობის შემქმნელებისთვის, დიზაინერებისთვის, მეწარმეებისთვის, საცალო მოვაჭრეებისთვის, ექსპერტებისთვის, კომერციული აგენტებისთვის, მყიდველებისთვის და ფართო საზოგადოებისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.

2020 წელი საქართველოში განსაკუთრებით პრობლემური იყო ადამიანის უფლებების დაცვისა და თანასწორობის კუთხით. COVID-19-ის პანდემიამ და მისმა შედეგებმა სერიოზულად იმოქმედა უმცირესობებზე. პანდემიამ გამოავლინა მრავალი სისტემური პრობლემა რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების დაცვაში. სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო ყველასთვის რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება, უგულებელყო რელიგიურ თემებს შორის თანასწორობა და რელიგიისა და სახელმწიფოს გამიჯვნა. მიმდინარე პანდემიის ფონზე, სიძულვილის ენა გაძლიერდა, განსაკუთრებით მწვავედ ეთნიკური აზერბაიჯანელი და მუსლიმი მოქალაქეების მიმართ.
დისკრიმინაციის, სიძულვილის დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში“ თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში ჩატარებული საჯარო გამოკითხვის ანგარიში
ინტერკულტურული კომპეტენცია არის აზროვნების/უნარების ნაკრები, რომელიც მოიცავს კულტურულ თვითგააზრებას და სხვების გაგებას. ის უფრო მეტად არის აქტივი მრავალფეროვან გარემოში მზარდად გლობალიზებულ სამყაროში, სადაც ჩვენ ვურთიერთობთ სხვადასხვა კულტურის, ეთნიკური წარმომავლობის, რელიგიის, რასის, სოციალურ-ეკონომიკური წარმომავლობის, ეროვნების და ა.შ. ადამიანებთან, რომლებიც ჩამოყალიბებულია სხვადასხვა ღირებულებებით, რწმენითა და გამოცდილებით.
კულტურული მდგრადობა დაკავშირებულია მდგრად განვითარებასთან და ხაზს უსვამს კულტურის მნიშვნელოვან როლს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) მიღწევაში. SDG-ები ეფუძნება ათასწლეულის განვითარების მიზნებს (MDGs), რომელთა დღის წესრიგი შესრულდა 2000 წლიდან 2015 წლამდე. ახალი 2030 წლის დღის წესრიგი მიღებულ იქნა 2015 წელს და მიზნად ისახავს 17 მდგრადი განვითარების მიზანს და 169 მიზანს.
21-ე საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია მულტიკულტურული საზოგადოება. ყველა განსხვავებული წარმოშობისა და კულტურის ხალხი მოძრაობს მსოფლიოს განვითარებული ან უსაფრთხო ნაწილებისკენ. ისინი ეძებენ უკეთეს შესაძლებლობებსა და ვარიანტებს საკუთარი თავისთვის და მათი ოჯახებისთვის, რომლებსაც სხვაგვარად ვერ პოულობენ თავიანთ ამჟამინდელ სოციალურ კონტექსტში.
კულტურული მრავალფეროვნება ადამიანური საზოგადოების არსებითი პირობაა, რომელიც ჭეშმარიტი იყო უძველეს საზოგადოებებშიც კი, როგორც ძველ საბერძნეთში „მეტიკა“. ისინი იყვნენ უცხოეთში დაბადებული პირები, რომლებიც ეძებდნენ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს აყვავებულ ძველ ბერძნულ ქალაქ-სახელმწიფოებში, როგორიცაა ათენი..
მეწარმეობის განვითარების ინსტიტუტი (iED) წარმოადგენს კულტურათაშორისი დიალოგის კომპლექსურ ანალიზს. შედარებითი ანალიზის ანგარიში ინტელექტუალური მუშაობის პირველი შედეგია, რომელიც შემუშავებულია ევროპული პროექტის - “TOGETHER: Towards a Cultural Understanding of the Other” ფარგლებში.
საქართველო მრავალენოვანი და მრავალეთნიკური ქვეყანაა. უმცირესობათა ენების აღიარება და მათი პატივისცემა ხელს უწყობს სოციალურ ერთიანობას და აძლიერებს ქვეყანაში სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესს.
კულტურათაშორისი დიალოგისა და მდგრადი განვითარების ურთიერთკავშირზე საუბრისას, იგულისხმება აზრთა ღიად და ურთიერტპატივისცემით გაზიარება სხვადასხვა კულტურის მქონე ჯგუფებსა და ადამიანებს შორის, რათა ერთობლივად მოიძიონ და განავითარონ ის შემოქმედებითი გზები თუ საშუალებები, რაც ერთად ცხოვრებისა და განვითარებისათვისაა საჭირო. ამ პროცესში საზოგადოების წევრების ჩართულობა პირველადი მნიშვნელობისაა.