Το Πρόγραμμα Σπουδών "Ambassadors Curriculum" είναι το βασικό αποτέλεσμα του έργου και περιγράφει την εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή τη σειρά ενεργειών και βημάτων που θα ακολουθήσει ο τελικός χρήστης προκειμένου να ανταποκριθεί στο εκπαιδευτικό αντικείμενο του έργου. Ειδικότερα, το IO2 επιδιώκει να ικανοποιήσει την ανάγκη εύρεσης μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης, η οποία να ενσωματώνει στο πλαίσιο των τοπικών κοινοτήτων τις πολιτιστικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές διαστάσεις του διαπολιτισμικού διαλόγου. Έτσι, επιχειρεί να ενισχύσει την επαγγελματική ανάπτυξη των τοπικών φορέων και ιδιαίτερα των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων και των οργανισμών λήψης αποφάσεων, ενδυναμώνοντάς τους να γίνουν μελλοντικοί πρεσβευτές διαπολιτιστικού διαλόγου - "ambassadors", μεταφέροντας με τη σειρά τους σχετικές γνώσεις και εμπειρίες. Πιο συγκεκριμένα, το IO2 τους προσφέρει ελκυστικό εκπαιδευτικό υλικό με χρήση ΤΠΕ & νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες της διαπολιτισμικής κατανόησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη- τονώνοντας το ενδιαφέρον για τις οικουμενικές αξίες της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ και αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα των διαπολιτισμικών ικανοτήτων στη σύγχρονη, παγκοσμιοποιημένη και πλουραλιστική κοινωνία του 21ου αιώνα.