Το TOGETHER είναι ένα έργο Erasmus +, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη.

Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η νεολαία και ο αθλητισμός μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, των βασικών προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη μέχρι το τέλος της δεκαετίας και στην υποστήριξη της εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας για την ανάπτυξη, την απασχόληση, ισότητας και κοινωνικής ένταξης.

Η καταπολέμηση των υψηλών επιπέδων ανεργίας -ιδιαίτερα μεταξύ των νέων- είναι ένα από τα πιο επείγοντα καθήκοντα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Πάρα πολλοί νέοι εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο διατρέχοντας υψηλό κίνδυνο να μείνουν άνεργοι και κοινωνικά περιθωριοποιημένοι. Ο ίδιος κίνδυνος απειλεί πολλούς ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες. Οι τεχνολογίες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία και υπάρχει ανάγκη να διασφαλιστεί ότι γίνεται η βέλτιστη χρήση τους. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές μέσω ταλέντων και καινοτομίας.

Η Ευρώπη χρειάζεται πιο συνεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες που επιτρέπουν στους πολίτες να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη δημοκρατική ζωή. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η εργασία για τη νεολαία και ο αθλητισμός είναι καίριας σημασίας για την προώθηση κοινών ευρωπαϊκών αξιών, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την ενίσχυση της διαπολιτισμικής κατανόησης και την αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα και για την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. Το Erasmus+ είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση της ένταξης ατόμων με μειονεκτική καταγωγή, συμπεριλαμβανομένων των νεοαφιχθέντων μεταναστών.

Μια άλλη πρόκληση σχετίζεται με την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου μεταξύ των νέων, την ενδυνάμωση των νέων και την ικανότητά τους να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας για την «ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη». . Αυτό το θέμα μπορεί επίσης να στοχευτεί μέσω δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των νέων καθώς και στην ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη να παρασχεθούν ευκαιρίες κατάρτισης και συνεργασίας στις οργανώσεις νεολαίας και στους εργαζόμενους για νέους, να αναπτύξουν τον επαγγελματισμό τους και την ευρωπαϊκή διάσταση της εργασίας για νέους.

Τα καλά λειτουργικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι πολιτικές για τη νεολαία παρέχουν στους ανθρώπους τις δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας και την οικονομία, ενώ τους επιτρέπουν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να επιτύχουν προσωπική ολοκλήρωση. Οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία μπορούν να ενισχύσουν την πρόοδο προς αυτούς τους στόχους, με βάση ένα κοινό όραμα μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερομένων μερών, τα έγκυρα στοιχεία και τη συνεργασία σε διαφορετικούς τομείς και επίπεδα.

Το Πρόγραμμα Erasmus+ έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τις προσπάθειες των χωρών του προγράμματος να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά το δυναμικό των ταλέντων και των κοινωνικών πόρων της Ευρώπης σε μια προοπτική δια βίου μάθησης, συνδέοντας την υποστήριξη με την επίσημη, μη τυπική και άτυπη μάθηση σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Το πρόγραμμα ενισχύει επίσης τις ευκαιρίες συνεργασίας και κινητικότητας με χώρες εταίρους, ιδίως στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της νεολαίας.

Σύμφωνα με ένα από τα νέα στοιχεία που θεσπίθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Erasmus+ υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ φορέων που είναι αρμόδιοι για τον αθλητισμό. Το πρόγραμμα προωθεί τη δημιουργία και ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων, παρέχοντας ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων και την ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα. Αυτή η ενισχυμένη συνεργασία θα έχει κυρίως θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του δυναμικού του ανθρώπινου κεφαλαίου της Ευρώπης συμβάλλοντας στη μείωση του κοινωνικού και οικονομικού κόστους της σωματικής αδράνειας.

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις, συνεργασία και εργαλεία που συνάδουν με τους στόχους της Europe 2020 Strategy και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της, όπως το Youth on the Move και το Agenda για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Το Πρόγραμμα συμβάλλει επίσης στην επίτευξη των στόχων του Στρατηγικού Πλαισίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία μέσω των Ανοιχτών Μεθόδων Συντονισμού.

Αυτή η επένδυση σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες θα ωφελήσει άτομα, ιδρύματα, οργανισμούς και την κοινωνία στο σύνολό της, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και διασφαλίζοντας ισότητα, ευημερία και κοινωνική ένταξη στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.