Το πρώτο αποτέλεσμα του έργου TOGETHER είναι μια Έκθεση Συγκριτικής Ανάλυσης που παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης του διαπολιτισμικού διαλόγου στις 5 χώρες των εταίρων του έργου —Κύπρος, Γεωργία, Ελλάδα, Ιταλία και Λίβανος. Παρέχει πληροφορίες για το πώς κατανοείται, διαμορφώνεται και αντικατοπτρίζεται ο διαπολιτισμικός διάλογος τόσο στην πολιτική όσο και στην πράξη, προσδιορίζει τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τους που εμπλέκονται σε θέματα διαπολιτισμικού διαλόγου και περιγράφει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σε κάθε χώρα.

Η έκθεση καταδεικνύει την αμοιβαία δυναμική τόσο των προκλήσεων και όσο και των ευκαιριών που υπάρχουν σχετικά με την πολιτιστική ποικιλομορφία στην Κύπρο, τη Γεωργία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τον Λίβανο, καθιστώντας την εφαρμογή πρακτικών διαπολιτισμικού διαλόγου κρίσιμη. Θρησκευτικά, εθνοτικά, γλωσσικά ή άλλα χαρακτηριστικά δημιουργούν διαφορετικά τοπία για την ανάπτυξη του διαπολιτιστικού διαλόγου σε κάθε χώρα και, επομένως, οι πολιτικές και οι προσεγγίσεις πρέπει να ενισχυθούν σύμφωνα με συγκεκριμένα πλαίσια (π.χ. οι προκλήσεις της μετανάστευσης στην Ευρώπη, η σοβιετική κληρονομιά της Γεωργίας και η εθνο- πολιτικές συγκρούσεις, διαθρησκευτικές και διεθνικές διαμάχες στο Λίβανο). Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν την θέση ότι οι πολιτιστικές συναντήσεις με σεβασμό, η αμοιβαία κατανόηση και ο εποικοδομητικός διάλογος αποτελούν τη βάση για την οικοδόμηση συνεκτικών και βιώσιμων κοινωνιών παρά τις διαφορές στον τρόπο ζωής, τις αξίες, τις παραδόσεις και τις πεποιθήσεις.