Στο ολοένα και πιο πολυπολιτισμικό ευρωπαϊκό περιβάλλον του 21ου αιώνα, όπου όλο και περισσότερα άτομα πρέπει να διαχειρίζονται τις δικές τους πολλαπλές πολιτιστικές σχέσεις, μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούν την πολιτισμική ποικιλομορφία ως περιορισμό στην ανθρώπινη και οικονομική πρόοδο ή ως απειλή για την εθνική σταθερότητα. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης έχει τη δυνατότητα να προωθήσει κοινές αξίες, ενσωμάτωση και διαπολιτισμικό διάλογο εντός και εκτός Ευρώπης, δημιουργώντας την αίσθηση του ανήκειν, αποτελώντας αντίδοτο σε κάθε αντιπαράθεση που αντιμετωπίζει η κοινωνία στις μέρες μας.

Το έργο TOGETHER - TOwards a cultural understandinG of thE oTHER απορρέει από την ανάγκη δημιουργίας και διάδοσης τεχνογνωσίας σχετικά με τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των χωρών της ΕΕ και χωρών εκτός ευρωπαϊκής επικράτειας, με βάση τις κοινές αξίες που αντιπροσωπεύει η πολιτιστική κληρονομιά προκειμένου να ενδυναμωθούν πραγματικά όλοι οι τομείς της κοινωνίας και να οικοδομήσουν γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων, να ενισχύσουν την αμοιβαία κατανόηση, να τονώσουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και να δώσουν τη δυνατότητα στην Ευρώπη και τους γείτονές της να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις στο σύνολο του πλαισίου κοινωνικής συνοχής και βιωσιμότητας.

Το έργο TOGETHER είναι ένα έργο Erasmus +, διάρκειας 24 μηνών στο οποίο συμμετέχουν 6 εταίροι (CulturePolis, EWORX, IED, FPD , GACC, LDN) από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Γεωργία, Λίβανο).