Το έργο TOGETHER απευθύνεται σε τοπικούς φορείς και παράγοντες αλλά και σε επαγγελματίες που εργάζονται σε θέματα διαπολιτισμικού διαλόγου – είτε σε επίπεδο χάραξης πολιτικών είτε με πρακτικό τρόπο επί του πεδίου – με στόχους να:

  • Να προάγει μια διακρατική προσέγγιση συνεργασίας ανάμεσα σε χώρες της ΕΕ και τις γειτονικές περιοχές (Μέση Ανατολή και Μαύρη Θάλασσα), εδραιωμένη στις ευρωπαϊκές κοινές αξίες που δημιουργούνται και αντιπροσωπεύονται από διάφορα πολιτιστικά αγαθά και παραδόσεις των συμμετεχουσών χωρών.
  • Να συμβάλει στην ενσωμάτωση του διαπολιτισμικού διαλόγου στο πολιτιστικό γίγνεσθαι των τοπικών κοινοτήτων.
  • Να ενδυναμώσει εκπροσώπους τοπικών φορέων και δρώντων,εκπαιδεύοντας τους, ώστε να γίνουν οι ίδιοι "πρεσβευτές" του διαπολιτισμικού διαλόγου.
  • Να αναπτύξει πρωτότυπες εκπαιδευτικές διαδικασίες με την χρήση ψηφιακών εργαλείων, που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες και θα διευκολύνουν το έργο των τοπικών φορέων στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω φιλόδοξοι στόχοι, η ομάδα των εταίρων οργανισμών του έργου αναπτύσει μια σειρά από πνευματικά προιόντα: 

  • Την Έκθεση Συγκριτικής Ανάλυσης του TOGETHER - ΙΟ1 
  • Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Ambassadors Curriculum” - IO2
  • To TOGETHER e-Toolbox - IO3 και
  • Τον Οδηγό Διαπολιτισμικού Διαλόγου του TOGETHER - IO4.