Στις 8 Ιανουαρίου 2021, η ομάδα του έργου "TOGETHER - TOwards a cultural understandinG of thE oTHER" πραγματοποίησε την τακτική μηνιαία συνάντησή της μέσω διαδικτύου, την οποία διοργάνωσε ο Επικεφαλής Εταίρος, CulturePolis.

Ο κύριος στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόοδο του έργου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα. Η ατζέντα περιελάβανε επίσης την οριστικοποίηση της μορφής του ιστοχώρου του έργου αλλά και του ερωτηματολογίου που αφορά το ερευνητικό μέρος του πρώτου πνευματικού προϊόντος (IO1), του Comparative Analysis Report

Η Ξανθίππη Κοντογιάννη, υπεύθυνη εκπρόσωπος εκ μέρους της CulturePolis, απηύθυνε χαιρετισμό στους συμμετέχοντες και ακολούθησε ειδική συνεδρία αφιερωμένη στις λεπτομέρειες της διαδικτυακής πύλης του έργου από την Λώρα Χαρογιάννη, υπεύθυνη έργου από τον οργανισμό εταίρο EWORX.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια σύντομη συνάντηση των ερευνητών που εργάζονται στην σύνθεση του Comparative Analysis Report, προκειμένου να καθοριστεί το τελικό περιεχόμενο του ερωτηματολογίου της έρευνας. Το εν λόγω παραδοτέο θα καλύψει το ευρύτερο επιστημονικό & πολιτικό πλαίσιο με τις σχετικές πολιτικές και στρατηγικές της ΕΕ, την παρουσίαση της κατάστασης του διαπολιτισμικού διαλόγου στις χώρες του TOGETHER και τη διερεύνηση καλών πρακτικών εντός και εκτός ΕΕ, παρέχοντας επικαιροποιημένες πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές για τα επόμενα αποτελέσματα – πνευματικά προϊόντα του έργου.

Το TOGETHER είναι ένα έργο διάρκειας 24 μηνών και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +. Aπευθύνεται σε τοπικούς φορείς και επαγγελματίες, εκπροσώπους τοπικών πολιτιστικών ενώσεων και ομοσπονδιών, προκειμένου να δημιουργήσει και να διαδώσει τεχνογνωσία σχετικά με τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ χωρών της ΕΕ και χωρών εκτός της ευρωπαϊκής επικράτειας.

Κύρια επιδίωξη του έργου είναι η ενδυνάμωση όλων των τομέων της κοινωνίας μέσω της οικοδόμησης γεφυρών μεταξύ των ανθρώπων, της ενίσχυσης της αμοιβαίας κατανόησης και της τόνωσης της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ώστε η Ευρώπη και οι γείτονές της να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις και να επιτύχουν κοινωνική συνοχή και βιωσιμότητα.

Το έργο υλοποιείται με την σύμπραξη 6 φορέων (CulturePolis, EWORX, iED, Fattoria Pugliese Diffusa, Georgian Arts and Culture Center, Lebanese Development Network) από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Γεωργία, Λίβανος).